Inhoud:
Hoofdstuk A: Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten en producten
Hoofdstuk B: Aanvullende voorwaarden glasbewassing, vloerenonderhoud en gevelreiniging

Hoofdstuk A: Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en verrichtingen welke nuttig en noodzakelijk zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst
 2. Opdrachtgever:de natuurlijke persoon of rechtspersoon, ten behoeve van wie of in opdracht van wie, op basis van deze voorwaarden alsmede op basis van de met die natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst werkzaamheden worden voor verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, indien die werkzaamheden door die persoon zelf zijn aangenomen
 3. Opdrachtnemer:de rechtspersoon Cantorclin Schoonmaak B.V., die op basis van deze voorwaarden, alsmede op basis van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, ten behoeve van de Opdrachtgever de werkzaamheden uitvoert.
 4. Werkprogramma / programma van eisen:een document waarop de Opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een werkbeschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis  waarvan deze worden uitgevoerd.
 5. Object:Het voorwerp van de Werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, de binnen- en buitenkant van een schip, cleanrooms, een bus, een trein, sanitair, een productiemiddel, een slachterij, een fabriek, een industrieel terrein, een installatie, een voorraad, inventaris en/of een andere roerende dan wel onroerende zaak, etc.
 6. AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 7. AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 8. AV: deze algemene voorwaarden;
 9. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf
 10. Diensten: Schoonmaak- en glasbewassingswerkzaamheden zoals reiniging, leegruimen, desinfectie, van Objecten in de meest rede zin van het woord waaronder bijvoorbeeld
  • Industriële reiniging:Waaronder het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, afzetting en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in industriële gebouwen, installaties, magazijnen.
  • Gevel, vloeren- en glasreiniging:Waaronder het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking.
  • Calamiteiten reiniging:Waaronder het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren van opstallen, voorraden, machines en/of inventaris een en ander in de ruimste zin van het woord.
  • Huismeester- oftewel handyman diensten:Waaronder het zorgen voor een schoon en veilig woon- en leefklimaat in de Objecten en het toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van schoonmaak- onderhoud- en (technisch) beheer van het Object;
 11. Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer ingezette middelen zoals reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.
 12. Informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van Opdrachtgever of van derden op verzoek van Opdrachtgever, waaronder ook informatie over het Object en de in verband daarmee te reinigen oppervlakten
 13. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
 14. Producten: Reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties, (sanitaire) gebruiksartikelen etc. welke verband houden met de Diensten in de meest brede zin van het woord en verkocht of verhuurd worden aan Opdrachtgever.

 

Artikel 2 Rangorde.

Hoofdstuk A is van toepassing op levering van alle Werkzaamheden en Producten door Opdrachtnemer. Indien de inhoud of uitleg van de Opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de Opdrachtbevestiging voorrang. Indien de inhoud of uitleg van hoofdstuk A en B onderling strijdig zijn, heeft hoofdstuk B voorrang op hoofdstuk A als de Diensten uit hoofdstuk B van toepassing zijn.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het verrichten van de werkzaamheden door Opdrachtnemer, en voorts op alle overige rechtshandelingen tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot de werkzaamheden.
 2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(-en) indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van AV en/of bedingen van de opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.
 5. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn; alle personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld; en alle personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtnemer wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.
 6. Indien Opdrachtnemer in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze voorwaarden, brengt dit niet mee dat Opdrachtnemer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze AV op verzoek van de Opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 8. Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 4 Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een offerte kan, ook indien zij een termijn bevat, te allen tijde door Opdrachtnemer worden herroepen.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in de aanbiedingen van Diensten binden Opdrachtnemer niet.

 

Artikel 5 Sub 1: Opdrachtbevestiging

 1. Er is sprake van een overeenkomst indien Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat de aan haar op basis van de offerte verstrekte opdracht wordt aanvaard en Opdrachtnemer van de Opdrachtgever een getekende overeenkomst heeft terugontvangen. Indien geen getekend exemplaar van de overeenkomst aanwezig is, geldt dat indien de toegezonden factuur door of namens Opdrachtgever is betaald, de Opdrachtgever hiermee heeft ingestemd de overeenkomst te hebben geaccepteerd zoals geoffreerd.
 2. Uitsluitend hetgeen gesteld in de offerte/overeenkomst en de zaken die hiertoe integraal behoren (zoals werkprogramma en AV) zijn bindend voor de Opdrachtgever.
 3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma akkoord te zijn gegaan, nadat hij deze heeft ondertekend en/of nadat hij schriftelijk ermee heeft toegestemd dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen en/of indien de Opdrachtgever de werkbon c.q. opdrachtbon pas na uitvoering van de werkzaamheden voor akkoord heeft getekend.
 4. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan door haar personeel met Opdrachtgever gemaakte afspraken, indien deze afspraken vervolgens schriftelijk door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt in het kader van de voorgenomen samenwerking een overeenkomst gesloten die gebaseerd is op kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Overeenkomsten worden nooit op basis van uren overeengekomen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 Sub 2: Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, behoudens in gevallen genoemd in artikel 10 lid c van deze AV, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 6 Sub 1: Onderaanneming

Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van onderaannemers voor de uitvoering van Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het selecteren van de onderaannemers en indien Opdrachtnemer dat nodig acht, voorafgaand overleggen met Opdrachtgever.

Artikel 6 Sub 2: OK ruimten

Ten behoeve van OK ruimten, OK gerelateerde ruimten, laboratoria en cleanrooms, verstrekt opdrachtgever de voorgeschreven schoonmaakmiddelen en materialen. Indien Opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk is, dan uitsluitend na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal nimmer Opdrachtnemer aansprakelijk stellen voor enig gevolg voortkomende uit haar dienstverlening ten behoeve van OK ruimten, OK gerelateerde ruimten, laboratoria en cleanrooms. Opdrachtgever is en blijft derhalve verantwoordelijk.

Opdrachtgever controleert direct na de schoonmaakwerkzaamheden de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Indien opdrachtgever deze onverhoopt als ‘onvoldoende’ beoordeeld, wordt dit direct kenbaar gemaakt, waarna Opdrachtnemer de gelegenheid heeft het gebrek op te lossen. De schoonmaakwerkzaamheden betreffen nimmer de reiniging van luchtbehandelingssystemen, luchtkanalen en apparatuur en instrumenten. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de steriliteit van de door haar gebruikte apparatuur én instrumentaria.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kan uitvoeren en dat zij telkens tijdig en op juiste wijze het object kan betreden.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen. Indien de werkzaamheden op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen worden uitgevoerd, zijn de bepalingen met betrekking tot de toeslagen, zoals vermeld in de CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, van toepassing.
 3. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd, met dien verstande dat door Opdrachtnemer aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden, zijn toegestaan. Indien gedurende de werkzaamheden van de zijde van Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden dan wel aanpassingen worden gewenst, dan is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt in overeenstemming met de overeengekomen prijs als verder bepaald in artikel 10 van deze AV.
 4. Indien de Werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van Opdrachtgever zoals niet functionerende schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van Opdrachtgever, kan de ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren zullen op de factuur apart vermeld worden.
 5. Indien de werknemers van Opdrachtnemer zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en gedragsregels in de Objecten dan dient Opdrachtgever tijdig, dus vóór aanvang van de Werkzaamheden, deze regels te overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de leidinggevende van Opdrachtnemer. Ook dient Opdrachtgever een exemplaar van deze regels in de werkruimte van Opdrachtnemer zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te maken.
 6. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de Arbowet en binnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen.
 7. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de daaruit voortvloeiende verplichting dat de opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden door een vreemdeling, zijn of haar identiteit aan de hand van een geldig identiteitsdocument dient vast te stellen en een afschrift van dat document dient te ontvangen en vervolgens dient op te nemen in zijn administratie. Voorts verklaart de opdrachtgever zich ermee bekend dat een vreemdeling in de zin van de WAV dient te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.
 8. Opdrachtnemer aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor boetes en/of sancties die ingevolge de WAV zijn opgelegd aan de Opdrachtgever voor de hiervoor in artikel 7 lid g omschreven verplichtingen die uit de WAV voortvloeien en waarvoor de Opdrachtgever ingevolge de WAV een eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft.
 9. Opdrachtgever verbindt zich jegens Opdrachtnemer om de identiteit van de bij hem via Opdrachtnemer werkzame schoonmaakmedewerkers zorgvuldig te controleren en te vergelijken met de door Opdrachtnemer aan hem verstrekte identiteitsgegevens van de betreffende medewerkers. Indien aan de Opdrachtgever geen geldig identiteitsbewijs door de medewerker wordt verstrekt danwel indien de identiteit van de medewerker niet overeenstemt met de door Opdrachtnemer verstrekte gegevens of er gerede twijfel bestaat omtrent de daadwerkelijke identiteit van de betreffende medewerker, dan zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan per omgaand schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 8 Contractnaleving en controle

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de Opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen, schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijkingen.
 2. Voornoemde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
  1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; en
  2. een redelijke termijn waarbinnen Opdrachtnemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen. Een termijn van tenminste 14 dagen is een redelijke termijn in voornoemde zin.
 3. Indien de geconstateerde afwijking niet binnen een de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, dan staat het de Opdrachtgever vrij om de gesloten overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat van een ontbinding geen sprake zal zijn indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is gemeld binnen een periode van 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang of geringe ernst is dat bij een redelijke afweging van de belangen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, een dergelijke afwijking een ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

 

Artikel 9 Hulpmiddelen

 1. De Opdrachtgever dient garant te staan voor de deugdelijkheid van zich aan het object bevindende voorzieningen die door Opdrachtnemer gebruikt kunnen worden en is aansprakelijk te houden voor schade in verband met of voortvloeiende uit de ondeugdelijkheid van die voorzieningen. De Opdrachtgever dient er tevens voor te zorgen dat Opdrachtnemer op een juiste manier het gebouw kan reinigen (juiste glaswaspaden, beplanting niet in de weg, parkeerplaats ontruimt dan wel parkeerontheffing, etc.).
 2. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en/of reinigingsmiddelen zijn bij de geoffreerde prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval de Opdrachtgever bepaalde hulp- en/of reinigingsmiddelen voorschrijft, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door de uitwerking van deze voorgeschreven hulp- en/of reinigingsmiddelen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle (schade)aanspraken van derden die het gevolg zijn van deze door Opdrachtgever voorgeschreven hulp- en/of reinigingsmiddelen.
 4. In afwijking van het hierboven onder b. bepaalde, staat Opdrachtgever ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk, elektriciteit, gas, lucht en stoom kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het Werkprogramma.Bij glazenwas- en gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het object, is het Opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 5. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer, uitsluitend voor diens gebruik en ter uitvoering van de overeenkomst en het werkprogramma, afsluitbare ruimten zoals werkkasten en dergelijke kosteloos ter beschikking te stellen voor materiaalopslag. De Opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van Opdrachtgever, die in haar ruimte worden gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die middelen noodzakelijk zijn.
 6. De Hulpmiddelen blijven eigendom van Opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen.
 7. Opdrachtgever is gehouden om er op eerste verzoek van Opdrachtnemer eraan mee te werken dat Opdrachtnemer de genoemde Hulpmiddelen terug kan nemen. Opdrachtgever doet daarom bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot deze Hulpmiddelen en zal geen beslag doen/laten leggen op de Hulpmiddelen.
 8. In overleg met Opdrachtgever zal de Opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Opdrachtnemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke. Opdrachtgever conformeert zich in deze aan de Arbowet.
 9. De Opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de BHV-ers (Bedrijfhulpverleners) en veiligheidsvoorzieningen ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer indien hier behoefte aan is.
 10. Opdrachtnemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker, ladders, steigermateriaal en overige bereikbaarheidsmateriaal geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke, zich bevindende op het terrein van de Opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook, in de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
 12. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over alle zaken die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet verplicht is te verstrekken. Opdrachtnemer mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie, zonder dat zij gehouden is de door Opdrachtgever verstrekte Informatie te verifiëren. Opdrachtgever staat ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte Informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De Informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Bij gebreke van de juiste Informatie is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat aan een Object.
 13. Indien de Informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) Werkzaamheden in rekening te brengen.

 

Artikel 10 Prijs

 1. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
  De prijs van de Werkzaamheden is gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren:
  Onder objectieve factoren worden begrepen:
  de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de loon- en/of andere bedrijfskosten van Opdrachtnemer, de kosten van de gebruikte Hulpmiddelen, materialen, transportmiddelen en dergelijke.
  Onder subjectieve factoren worden begrepen; de wensen van Opdrachtgever en de bij de opname van de Werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen hoedanigheden van het Object, waaronder maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het gebruik en de bestemming.
 2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de omstandigheden als genoemd hiervoor onder lid a een wijziging ondergaan die naar het oordeel van Opdrachtnemer een prijsaanpassing noodzakelijk maken, dan zal de prijsaanpassing met inachtneming van artikel 5 Sub 2 geschieden.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Opdrachtnemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met een dwingend en/of regulerend karakter, alsmede indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte middelen/materialen en gereedschappen, transportmiddelen, verzekeringen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld. Een eventuele verhoging zal schriftelijk worden aangekondigd. Aan de Opdrachtgever zal desgewenst een specificatie van de kostenstijging worden verstrekt. Het bepaalde in artikel 5 Sub 2 van deze AV is in dit geval niet van toepassing.
 4. Onverminderd het voorgaande, heeft Opdrachtnemer het recht om de prijs voor regulier schoonmaakonderhoud te verhogen, indien en op het moment dat een overeenkomst een wijziging ondervindt waardoor de totale contractwaarde vermindert met meer dan 10%. Het bepaalde in artikel 5 Sub 2 van deze AV is in dit geval niet van toepassing.
 5. Opdrachtgever heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.

 

Artikel 11 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen, te geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De betaling dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook te geschieden. Opdrachtgever zal geen beslag onder zichzelf doen leggen.
 2. Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
 3. Indien Opdrachtgever ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Opdrachtnemer alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
 4. Tijdens haar verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
 5. Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000. Bij gerechtelijke invordering is Opdrachtgever tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien Opdrachtgever geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Opdrachtnemer alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
 6. Indien Opdrachtnemer gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, verlangen dat Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet dan wel genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Opdrachtnemer opeisbare doorlopende bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
 7. Indien de Werkzaamheden eenmalig zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd om vóór aanvang van de Werkzaamheden een voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.
 8. Betalingen door Opdrachtgever zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens:
 9. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, is Opdrachtnemer, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek van Opdrachtnemer op ieder gewenst tijdstip alle relevante gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart Opdrachtgever dat zij op eerste verzoek Opdrachtnemer de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde Opdrachtnemer te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van Opdrachtgever teneinde deze mee te nemen dan wel deze over te dragen in eigendom en er een eerste stil pandrecht op te vestigen.
 10. vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten;
 11. vergoeding van de vertragingsrente;
 12. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.
 13. Indien de Werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van Opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in geval van brand- en roetreiniging, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer, meewerken aan een cessie van haar vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever om de openstaande vordering te voldoen aan Opdrachtnemer inclusief de BTW, indien en voor zover deze niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud Producten

 1. Wanneer Opdrachtnemer Producten aan Opdrachtgever verkoopt, behoudt Opdrachtnemer zich de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen zijn voldaan.
 2. Opdrachtgever is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.
 3. Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag zij de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Opdrachtgever ook niet toegestaan de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.
 4. Na afgifte van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Opdrachtnemer.
 5. Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door Opdrachtgever, verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
 6. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het object, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de Opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer of haar personeel bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. De schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het hiervoor genoemde aansprakelijk kan zijn, is beperkt tot directe materiële schade en letselschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade (waaronder winst- of inkomensderving) of gevolgschade of immateriële schade en risicoaansprakelijkheid zoals bedoeld in art 6:170 BW. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Opdrachtnemer voor aansprakelijkheid is verzekerd krachtens haar AVB, zijnde € 2.500.000,= per gebeurtenis en voorzover de schade door haar verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.
 2. Bij goederen onder opzicht (zaken specifiek in bewerking of behandeling) komt in afwijking van het gestelde in artikel 13 lid a de schade voor vergoeding in aanmerking tot € 454.000,= per gebeurtenis doch niet meer dan € 908.000,= per jaar.
 3. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van ondeugdelijkheid van zaken (met inbegrip van hulp- en/of reinigingsmiddelen als hiervoor in artikel 9 omschreven) die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van de in de vorige zin genoemde schade.
 4. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 5. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van het gebruik van Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Opdrachtnemer.
 6. Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.
 7. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen een termijn van 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Opdrachtnemer terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 8. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
 9. Opdrachtnemer kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 10. Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Relatiebeding

 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van het personeel van Opdrachtnemer met Opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer én gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Opdrachtnemer om, dit personeel in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever verboden om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als binnen één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst met Opdrachtnemer, een overeenkomst aan te gaan met de door of namens Opdrachtnemer ingezette onderaannemer, noch met diens personeel tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de Opdrachtgever het bepaalde in lid a en lid b van dit artikel overtreedt, verbeurt zij een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer van € 5.000,= per overtreding, te vermeerderen met € 500,= voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

 

Artikel 15 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Opdrachtnemer 6 maanden de Werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 15d en 15e.
 3. Voor elke verandering van de overeengekomen opdracht, die als effect heeft een vermindering met een waarde >1% van de overeengekomen contractwaarde per periode of per maand, geldt een wijzigingstermijn van 3 maanden.
 4. De opzegtermijn voor Partijen bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden en deze termijn begint te lopen:
  • bij opzegging door Opdrachtnemer: vanaf het moment dat de aangetekend opzeggingsbrief door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is verzonden.
  • bij opzegging door de opdrachtgever:
   • indien de Opdrachtnemer meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat Opdrachtnemer het bericht heeft ontvangen wie de nieuwe Opdrachtnemer is;
   • indien de Opdrachtnemer niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure:Op het moment dat Opdrachtnemer de opzegging bij aangetekend schrijven heeft ontvangen, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe Opdrachtnemer of het besluit tot herin besteding door Opdrachtnemer is ontvangen.
 5. Partijen kunnen een Overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de kalendermaand of tegen het einde van de looptijd indien het een Overeenkomst voor bepaalde tijd betreft. De opzegging door Opdrachtgever dient altijd te worden gedaan onder opgave van redenen.
 6. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk middels een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
  • de wederpartij in faillissement of surséance van betaling geraakt of dit aanvraagt, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij, het van toepassing worden van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen); of
  • wanneer de wederpartij enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en na daartoe door middel van een aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn haar verplichtingen alsnog nakomt.
 7. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door Opdrachtgever worden opgezegd, noch kan deze opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat Opdrachtnemer daar een aanvang mee heeft                  gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd mits Opdrachtnemer minimaal 3 maanden van tevoren de opzegging heeft ontvangen met inachtneming van de voorwaarden in artikel 15e
 8. Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de in de Overeenkomst volledig
 9. overeengekomen prijs voor de resterende duur van de Overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of de resterende opzegtermijn indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is  Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt in verband met de Overeenkomst, evenals de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming). Ook heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies.<
 10. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opzegging of ontbinding dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle onderliggende declaraties zijn voldaan. Indien er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan, heeft Opdrachtgever geen recht op medewerking. In geval van opzegging of ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 16 Contractwisseling en werkgelegenheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de geldende wettelijke Cao-bepalingen voor de Schoonmaakbranche. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premies Sociale Verzekeringswetten, etc. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
 2. Opdrachtnemer is gehouden aan de CAO waaronder de contractwisselingsparagraaf en het bijbehorende overdrachtsprotocol. Om aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen voldoen heeft Opdrachtnemer informatie van Opdrachtgever nodig. Opdrachtgever verplicht zich derhalve om zo vroeg mogelijk in overleg te treden met Opdrachtnemer over een gewenste her aanbesteding, waarbij Opdrachtgever de minimale opzegtermijn van 3 maanden bij de opzegging van de Overeenkomst in acht houdt of zoveel meer als is overeengekomen. Ook zal Opdrachtgever onverwijld nadat de gunning heeft plaatsgevonden aan het nieuwe schoonmaakbedrijf, de gegevens van het nieuwe schoonmaakbedrijf doorgeven aan Opdrachtnemer zodat Opdrachtnemer tijdig aan haar plichten voortvloeiende uit de CAO kan voldoen.
 3. Indien door Opdrachtgever of mede door haar toedoen bij een contractwisseling significant verkeerde of te late Informatie is verstrekt aan Opdrachtnemer bijvoorbeeld over de op het object werkzame werknemers, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst per direct schadevrij te annuleren nog vóór aanvang van de Werkzaamheden tot uiterlijk de 4e maand na aanvang van de Werkzaamheden, mits deze informatie ertoe zou hebben geleid dat Opdrachtnemer de Overeenkomst niet of op andere voorwaarden was aangegaan. Dit laatste staat ter vrije beoordeling van de Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt voor het moment van contractwisseling noch staat Opdrachtnemer in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden die door de overgenomen werknemers zijn verricht voor de contractwisseling.
 5. Voor zover Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst met Opdrachtnemer de Diensten inbesteedt, dus zelf gaat uitvoeren, zal Opdrachtgever op eerste schriftelijke verzoek van Opdrachtnemer de werknemers op het betreffende Object een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij Partijen nu voor alsdan overeenkomen dat dit zal geschieden op basis van de wettelijke bepalingen ex artikel 7:662 BW e.v. inzake overgang van onderneming.
 6. Indien Opdrachtnemer voor de Werkzaamheden op een Object een of meer duurzame Hulpmiddelen heeft aangeschaft in de 12 maanden voorafgaande aan de inbesteding van de Diensten, met gezamenlijke bruto aanschafwaarde van € 500,- of hoger, dan is Opdrachtgever verplicht, zodra Opdrachtnemer dat schriftelijk aangeeft, die Hulpmiddelen over te nemen voor de dan geldende boekwaarde. Bij berekening van de boekwaarde wordt rekening gehouden met een
 7. Indien het werkzame personeel vanuit een eigen beheersituatie van opdrachtgever is overgenomen, zal het personeel ten allen tijde, bij opzegging van het contract, door opdrachtgever of volgende Opdrachtnemer worden overgenomen. Opdrachtgever staat garant voor zorgvuldige overname in deze.

 

Artikel 17 Sub 1: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze voorgaande zin in ieder geval begrepen zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van de eigenaar-leidinggevende van Opdrachtnemer of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën, uitbraken van bacteriële infecties en ziektes zoals listeria, salmonella (in het Object), vrijkomen van giftige stoffen (in het Object), overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie (in het Object), uitblijven van bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de Werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers. Allen zowel in het bedrijf van de Opdrachtnemer als bij derden van wie de Opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opdrachtgever zelf, en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Opdrachtnemer (zijn) ontstaan.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in lid a, is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan tijdens de overmacht op te schorten en kan Opdrachtgever als gevolg daarvan geen nakoming, schadevergoeding of gedeeltelijke ontbinding vorderen doch zal deze wel de gebruikelijke facturen voor de overeengekomen Diensten moeten blijven voldoen.
 3. Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt dan 4 weken, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij Opdrachtnemer niet gehouden is tot schadevergoeding, met dien verstande dat indien Opdrachtnemer haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
 4. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze gebeurtenissen of omstandigheden intreden nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet toekomen, is Opdrachtnemer bevoegd haar verbintenis op te schorten indien: (a) Opdrachtgever een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (b) Opdrachtnemer goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer verbintenissen zal tekortschieten; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest; (d) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; (e) Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt.
 6. Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet toekomen, is Opdrachtnemer in de in lid e van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever ondanks sommatie gedurende acht dagen nalatig blijft haar verbintenissen na te komen respectievelijk genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Voor “Opdrachtgever” moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator ”dan wel “de bewindvoerder”.
 7. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op basis van dit artikel, is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.

 

Artikel 17 Sub 2: Overmacht en onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever

 1. In geval overmacht zoals gedefinieerd in artikel 17 Sub 1 lid 1ingeroepen wordt aan de zijde van Opdrachtgever, is Opdrachtgever in het geheel niet bevoegd om de Overeenkomst op te schorten noch te ontbinden, ook niet indien nakoming slechts praktisch te bezwaarlijk maar nog steeds mogelijk is. Opdrachtgever is dus alleen bevoegd om een beroep op overmacht ex artikel 17 Sub 1 lid 1 te doen indien de nakoming van de Overeenkomst in absolute zin feitelijk onmogelijk is geworden. Onder de Overeenkomst is daarvan alleen sprake indien het voor Opdrachtgever door een van buiten afkomende omstandigheid of gebeurtenis zoals genoemd in artikel 17 Sub 1 lid 1 het onmogelijk is geworden om het Object schoon te laten maken of om de betaling van de gebruikelijke facturen voor de Diensten uit te voeren. Alleen in die gevallen is Opdrachtgever gerechtigd om de afname of betaling van de Diensten op te schorten of de overeenkomst voor het niet uitvoerbare deel te ontbinden. Ontbinding en niet-betaling is in zo’n geval toegestaan nadat er 3 maanden zijn verstreken ná het ontstaan van de overmacht. Opdrachtgever dient altijd een beroep op opschorting dan wel ontbinding schriftelijk per aangetekend schrijven te doen onder beschrijving en met onderbouwing van de situatie van overmacht.
 2. Blijft betaling uit door Opdrachtgever, door een onterecht beroep van Opdrachtgever op grond van het vorige lid, dan schiet Opdrachtgever toerekenbaar tekort en is Opdrachtnemer gerechtigd om direct na het verstrijken van de fatale termijn (zie artikel 11) van de eerste onbetaalde factuur, en dus zonder enige ingebrekestelling:
 3. de eigen Diensten op te schorten ex artikel 6:52 BW; en
 4. rente en incassokosten te vorderen zoals bedoeld in artikel 11;
 5. de Overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen ex artikel 6:265 BW minimaal bestaande uit de opdrachtsommen zoals die verschuldigd waren tot aan de datum waarop zij oorspronkelijk verschuldigd waren.
 6. Ingeval Opdrachtgever een wijziging van de Overeenkomst wenst, waaronder bijv. opschorting van de betaling of vermindering van de Overeenkomst, op grond van onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW (door bijvoorbeeld een pandemie die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst nog niet te voorzien was), dan zal Opdrachtgever daartoe een rechtelijk verzoek moeten doen. Opdrachtnemer is pas bij toekenning door een rechter van zo’n verzoek, verplicht daaraan mee te werken. Mocht een bevoegde rechter op verzoek van Opdrachtgever daadwerkelijk dat verzoek toestaan dan spreken Partijen nu voor alsdan af de rechter dat alleen kan toewijzen onder de verplichting dat Opdrachtgever minimaal 60% van de Diensten zal blijven betalen voor de resterende duur van de Overeenkomst. Opdrachtnemer neemt dan de andere 40% voor haar rekening. Partijen mogen immers wel de gevolgen van een beroep op onvoorziene omstandigheden overeengekomen doch het beroep zelf mag niet contractueel worden uitgesloten.

 

Artikel 18 Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Partijen persoonsgegevens in de zin van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e-mailadressen en telefoonnummers verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Zowel Opdrachtgever als de Opdrachtnemer zijn in dit geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) ten aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens tenzij Opdrachtnemer kan worden aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG.
 2. In het geval Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst optreedt als verwerker in de zin van de AVG zal een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.
 3. Op ieder der Partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen en het informeren van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de ander. Partijen vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van datgeen waarvoor een verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op grond van de AVG. Als uitwisselende Partijen welke beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Partijen.
 5. Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Partijen persoonsgegevens worden verwerkt, garanderen Partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 6. Ieder der Partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 7. Ieder der Partijen informeert elkander zo spoedig mogelijk, binnen de wettelijke termijnen, over het ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Partijen zullen vervolgens elkander op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 8. In het geval van een datalek zal in ieder geval de volgende informatie verstrekt worden:
  1. een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
  2. type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
  3. van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
  4. de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
  5. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
  6. de oorzaak van het datalek;
  7. de duur van het datalek en het ontstaansmoment.

 

Artikel 19 Reparatieclausule nietigheden

 1. Als enige bepaling uit de AV of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de AV of de onderliggende Overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de Overeenkomst of op een gedeelte van de Overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van Partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

 

Artikel 20 Compensatie/verrekening

Verrekening van bestaande en/of toekomstige vorderingen van de opdrachtgever op Opdrachtnemer door de Opdrachtgever met vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 21 Wijziging AV

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de AV zelfstandig te wijzigen. Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van het aangetekend schrijven heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de gewijzigde AV, dan mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de integrale tekst van de AV na wijziging.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht / geschillen

 1. Op de tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verbandhouden met de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Assen.
 3. Een geschil is aanwezig, wanneer één van Partijen verklaart dat zulks het geval is.
 4. Onverminderd hetgeen onder b van dit artikel is bepaald, staat het Opdrachtnemer vrij incassogeschillen met Opdrachtgever voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zal in eerste instantie bij uitsluiting bij vorderingen boven een bedrag van € 25.000,- bevoegd zijn de rechtbank van de woonplaats van Opdrachtnemer dan wel, in kort geding, de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. In afwijking hiervan heeft Opdrachtnemer steeds de optie om het betalingsgeschil c.q. geldvordering van meer dan € 25.000,- ook voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien het een betalingsgeschil c.q. geldvordering betreft van minder dan € 25.000,- ex btw, is echter bij uitsluiting de rechter bevoegd die op grond van de wettelijke bepalingen als zodanig is aangewezen.

 

Hoofdstuk B: Aanvullende voorwaarden Glasbewassing, gevelreiniging en vloerenonderhoud.
Artikel 23 Aanvullende betalingsvoorwaarden glasbewassing

 1. Indien de Werkzaamheden m.b.t. de glasbewassing met een andere frequentie dan eenmaal per maand worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer het hiervoor te berekenen bedrag omrekenen in een periodebedrag, hetgeen om de vier weken gefactureerd zal worden tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 24 Aanvullende bepalingen Hulpmiddelen en ondersteuning Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtnemer bij de Werkzaamheden die zien op glazenwas- en gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het Object, kosteloos gebruik kan maken van de installaties en voorzieningen aan het gebouw aangebracht ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat die installaties en voorzieningen naar behoren functioneren. Bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer gerechtigd is haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan immers geen andere vervangende klus aannemen.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de ruimten in het Object waar de vloeren moeten worden gereinigd, voor aanvang van de Werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Opdrachtnemer besluit om de ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daarvoor nodig is in rekening gebracht worden bij Opdrachtgever. Tenzij Opdrachtnemer en Opdrachtgever hierover vooraf andere afspraken hebben gemaakt.

 

Artikel 25 Aanvullende bepalingen uitvoering Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet bereikbaar zijn voor Opdrachtnemer zonder extra Hulpmiddelen, dan is Opdrachtnemer niet gehouden deze delen te reinigen totdat die extra Hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra Hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Artikel 26 Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden

 1. In geval van gevelreiniging is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
 2. In geval van gebruik van een hoogwerker in combinatie met Werkzaamheden die niet bestaan uit periodiek schoonmaakonderhoud is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952BW.
 3. In geval van vloerenreiniging is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door uitvoering van de Werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer onbekend is of als Opdrachtgever specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Opdrachtnemer waardoor de schade is ontstaan.