Algemene voorwaarden

ALGEMENE (VERKOOP- EN LEVERINGS)VOORWAARDEN CANTORCLIN SCHOONMAAK B.V.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere gerelateerde facilitaire bedrijfsdiensten.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, ten behoeve van wie of in opdracht van wie, op basis van deze voorwaarden alsmede op basis van de met die natuurlijke persoon of rechtspersoon gesloten overeenkomst werkzaamheden worden voor verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, indien die werkzaamheden door die persoon zelf zijn aangenomen.
 3. Opdrachtnemer: de rechtspersoon Cantorclin Schoonmaak B.V., verder te noemen Cantorclin, die op basis van deze voorwaarden, alsmede op basis van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, ten behoeve van de opdrachtgever de werkzaamheden uitvoert.
 4. Werkprogramma / programma van eisen: een document waarop de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een werkbeschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk tevens plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
 5. Object: het schoon te houden gebouw, vervoermiddel, sanitair etc.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het verrichten van de werkzaamheden door Cantorclin, en voorts op alle overige rechtshandelingen tussen Cantorclin en de opdrachtgever met betrekking tot de werkzaamheden.
 2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Cantorclin en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(-en) indien en voorzover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of bedingen van de opdrachtgever wordt door Cantorclin uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cantorclin en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige c.q. vernietigbare bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offerte

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een offerte kan, ook indien zij een termijn bevat, te allen tijde door Cantorclin worden herroepen.

Artikel 4 Sub 1: Opdrachtbevestiging

 1. Er is sprake van een overeenkomst indien Cantorclin de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat de aan haar op basis van de offerte verstrekte opdracht wordt aanvaard en Cantorclin van de opdrachtgever een getekende overeenkomst heeft terugontvangen. Indien geen getekend exemplaar van de overeenkomst aanwezig is, geldt dat indien de toegezonden factuur door of namens opdrachtgever is betaald, de opdrachtgever hiermee heeft ingestemd de overeenkomst te hebben geaccepteerd zoals geoffreerd.
 2. Uitsluitend hetgeen gesteld in de offerte/overeenkomst en de zaken die hiertoe integraal behoren (zoals werkprogramma en algemene voorwaarden) zijn bindend voor de opdrachtgever.
 3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma akkoord te zijn gegaan, nadat hij deze heeft ondertekend en/of nadat hij schriftelijk ermee heeft toegestemd dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen en/of indien de opdrachtgever de werkbon c.q. opdrachtbon pas na uitvoering van de werkzaamheden voor akkoord heeft getekend.
 4. Cantorclin is slechts gebonden aan door haar personeel met opdrachtgever gemaakte afspraken, indien deze afspraken vervolgens schriftelijk door Cantorclin aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. Tussen opdrachtgever en Cantorclin wordt in het kader van de voorgenomen samenwerking een overeenkomst gesloten die gebaseerd is op kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening. Overeenkomsten worden nooit op basis van uren overeengekomen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 Sub 2: Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, behoudens in gevallen genoemd in artikel 9 lid c van deze algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming

Het is Cantorclin toegestaan werkzaamheden door derden te laten verrichten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat Cantorclin de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd kan uitvoeren en dat zij telkens tijdig en op juiste wijze het object kan betreden.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen. Indien de werkzaamheden op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen worden uitgevoerd, zijn de bepalingen met betrekking tot de toeslagen, zoals vermeld in de CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, van toepassing.
 3. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd, met dien verstande dat door Cantorclin aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden, zijn toegestaan. Indien gedurende de werkzaamheden van de zijde van opdrachtgever aanvullende werkzaamheden dan wel aanpassingen worden gewenst, dan is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt in overeenstemming met de overeengekomen prijs als verder bepaald in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 4. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de Arbo-wet en binnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen.
 5. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de daaruit voortvloeiende verplichting dat de opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden door een vreemdeling, zijn of haar identiteit aan de hand van een geldig identiteitsdocument dient vast te stellen en een afschrift van dat document dient te ontvangen en vervolgens dient op te nemen in zijn administratie. Voorts verklaart de opdrachtgever zich ermee bekend dat een vreemdeling in de zin van de WAV dient te beschikken over een tewerkstellingsvergunning.
 6. Cantorclin aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor boetes en/of sancties die ingevolge de WAV zijn opgelegd aan de opdrachtgever voor de hiervoor in artikel 6 lid e omschreven verplichtingen die uit de WAV voortvloeien en waarvoor de opdrachtgever ingevolge de WAV een eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft.
 7. Opdrachtgever verbindt zich jegens Cantorclin om de identiteit van de bij hem via Cantorclin werkzame schoonmaakmedewerkers zorgvuldig te controleren en te vergelijken met de door Cantorclin aan hem verstrekte identiteitsgegevens van de betreffende medewerkers. Indien aan de opdrachtgever geen geldig identiteitsbewijs door de medewerker wordt verstrekt danwel indien de identiteit van de medewerker niet overeenstemt met de door Cantorclin verstrekte gegevens of er gerede twijfel bestaat omtrent de daadwerkelijke identiteit van de betreffende medewerker, dan zal de opdrachtgever Cantorclin hiervan per omgaand schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7 Contractnaleving en controle

 1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, zal de opdrachtgever Cantorclin onverwijld, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen, schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijkingen.
 2. Voornoemde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
  1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; en
  2. een redelijke termijn waarbinnen Cantorclin de geconstateerde afwijking dient te herstellen. Een termijn van tenminste 14 dagen is een redelijke termijn in voornoemde zin.
 3. Indien de geconstateerde afwijking niet binnen een de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, dan staat het de opdrachtgever vrij om de gesloten overeenkomst te ontbinden, met dien verstande dat van een ontbinding geen sprake zal zijn indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan Cantorclin is gemeld binnen een periode van 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang of geringe ernst is dat bij een redelijke afweging van de belangen van opdrachtgever en Cantorclin, een dergelijke afwijking een ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

Artikel 8 Hulpmiddelen

 1. De opdrachtgever dient garant te staan voor de deugdelijkheid van zich aan het object bevindende voorzieningen die door Cantorclin gebruikt kunnen worden en is aansprakelijk te houden voor schade in verband met of voortvloeiende uit de ondeugdelijkheid van die voorzieningen. De opdrachtgever dient er tevens voor te zorgen dat Cantorclin op een juiste manier het gebouw kan reinigen (juiste glaswaspaden, beplanting niet in de weg, parkeerplaats ontruimt dan wel parkeerontheffing, etc.).
 2. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en/of reinigingsmiddelen zijn bij de geoffreerde prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Cantorclin is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval de opdrachtgever bepaalde hulp- en/of reinigingsmiddelen voorschrijft, is Cantorclin nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door de uitwerking van deze voorgeschreven hulp- en/of reinigingsmiddelen. Opdrachtgever vrijwaart Cantorclin voor alle (schade)aanspraken van derden die het gevolg zijn van deze door opdrachtgever voorgeschreven hulp- en/of reinigingsmiddelen.
 4. In afwijking van het hierboven onder b. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object, is het Cantorclin toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 5. De opdrachtgever dient Cantorclin, uitsluitend voor diens gebruik en ter uitvoering van de overeenkomst en het werkprogramma, afsluitbare ruimten zoals werkkasten en dergelijke kosteloos ter beschikking te stellen voor materiaalopslag. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van Cantorclin, die in haar ruimte worden gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die middelen noodzakelijk zijn.
 6. In overleg met Cantorclin zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Cantorclin voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
 7. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de BHV-ers en veiligheidsvoorzieningen ter beschikking stellen aan Cantorclin indien hier behoefte aan is.
 8. Cantorclin aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker, ladders, steigermateriaal en overige bereikbaarheidsmateriaal geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten en dergelijke, zich bevindende op het terrein van de opdrachtgever.

Artikel 9 Prijs

 1. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
 2. Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de omstandigheden als genoemd hiervoor onder sub. a. een wijziging ondergaan die naar het oordeel van Cantorclin een prijsaanpassing noodzakelijk maken, dan zal de prijsaanpassing met inachtneming van artikel 4 sub. 2 geschieden.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van Cantorclin, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met een dwingend en/of regulerend karakter, alsmede indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte middelen/materialen en gereedschappen, transportmiddelen, verzekeringen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld. Een eventuele verhoging zal schriftelijk worden aangekondigd. Aan de opdrachtgever zal desgewenst een specificatie van de kostenstijging worden verstrekt. Het bepaalde in artikel 4 sub. 2 van deze algemene voorwaarden is in dit geval niet van toepassing.
 4. Onverminderd het voorgaande, heeft Cantorclin het recht om de prijs voor regulier schoonmaakonderhoud te verhogen, indien en op het moment dat een overeenkomst een wijziging ondervindt waardoor de totale contractwaarde vermindert met meer dan 10%. Het bepaalde in artikel 4 sub. 2 van deze algemene voorwaarden is in dit geval niet van toepassing.

Artikel 10 Betaling

 1. Facturering zal in het algemeen in het begin van de vierwekelijkse periode (bij periode-factuur) respectievelijk begin van de kalendermaand (bij maandfactuur) plaatsvinden. Betaling dient, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en heeft Cantorclin het recht de opdrachtgever vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd de haar overig toekomende rechten.
 3. Cantorclin is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen respectievelijk Cantorclin niet in staat stelt op een juiste wijze haar werkzaamheden uit te voeren, een en ander, met behoud van al haar rechten voortvloeiende uit de lopende overeenkomst(en).
 4. De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever, daaronder begrepen eventuele advocaatkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Cantorclin is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het object, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Cantorclin of haar personeel, bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. De schade waarvoor Cantorclin op grond van het hiervoor genoemde aansprakelijk kan zijn, is beperkt tot directe materiële schade en letselschade. Cantorclin is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade (waaronder winst- of inkomensderving) of gevolgschade of immateriële schade. De aansprakelijkheid van Cantorclin is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Cantorclin voor aansprakelijkheid is verzekerd krachtens haar aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, zijnde € 2.500.000,= per gebeurtenis en voorzover de schade door haar verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.
 2. Bij goederen onder opzicht (zaken specifiek in bewerking of behandeling) komt in afwijking van het gestelde in artikel 11 lid a de schade voor vergoeding in aanmerking tot € 454.000,= per gebeurtenis doch niet meer dan € 908.000,= per jaar.
 3. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de Cantorclin niet aansprakelijk. Cantorclin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van ondeugdelijkheid van zaken (met inbegrip van hulp- en/of reinigingsmiddelen als hiervoor in artikel 8 omschreven) die door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Cantorclin voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van de in de vorige zin genoemde schade.
 4. Ten aanzien van alle schade door of vanwege Cantorclin ontstaan, geldt dat Cantorclin te allen tijde vóór vergoeding van schade de mogelijkheid heeft om binnen een redelijke termijn de schade ongedaan te maken dan wel te herstellen.
 5. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen een termijn van 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Cantorclin terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 12 Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeids-overeenkomst van het personeel van Cantorclin met Cantorclin, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Cantorclin én gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Cantorclin in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten Cantorclin om, dit personeel in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het de opdrachtgever verboden om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als binnen één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst met Cantorclin, een overeenkomst aan te gaan met de door of namens Cantorclin ingezette onderaannemers, noch met diens personeel tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever het bepaalde in lid a en lid b van dit artikel overtreedt, verbeurt zij een direct opeisbare boete aan Cantorclin van € 5.000,= per overtreding, te vermeerderen met € 500,= voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Cantorclin om de vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 13 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor elke verandering van de overeengekomen opdracht, die als effect heeft een vermindering met een waarde >1% van de overeengekomen contractwaarde per periode of per maand, geldt een wijzigingstermijn van 3 maanden.
 3. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd door partijen is mogelijk per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging kan slechts plaatsvinden tegen het einde van de maand.
 4. Tussentijdse opzegging door de opdrachtgever van een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij Cantorclin daar schriftelijk mee instemt. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door de opdrachtgever alleen opgezegd worden tegen het einde van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan waarbij ook een opzegtermijn van drie maanden in acht moet worden genomen. Tussentijdse opzegging door Cantorclin van een overeenkomst voor bepaalde tijd is te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 5. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan wordt deze na het verstrijken van die periode automatisch verlengd voor een zelfde periode tenzij de overeenkomst is opgezegd in overeenstemming met de laatste volzin van artikel 13 lid c.
 6. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk middels een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
  1. de wederpartij in faillissement of surséance van betaling geraakt of dit aanvraagt, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij, het van toepassing worden van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen); of
  2. wanneer de wederpartij enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en na daartoe door middel van een aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn haar verplichtingen alsnog nakomt.

Artikel 14 Contractwisseling en werkgelegenheid

 1. Cantorclin zal zijn personeel belonen conform de geldende wettelijke CAO-bepalingen voor de Schoonmaakbranche. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premies Sociale Verzekeringswetten, etc. Cantorclin vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
 2. Cantorclin verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen bepaald is omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de CAO van het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). Cantorclin zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake is van contractswisseling – in overleg treden met de andere opdrachtnemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden én om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide opdrachtnemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.
 3. Indien de opdrachtgever besluit de werkzaamheden in eigen beheer te gaan uitvoeren, is hij gehouden het werkzame personeel over te nemen conform artikel “werkgelegenheid en contractwisseling” van de CAO.
 4. Opdrachtgever zal ten behoeve van zijn object niet gelijktijdig meerdere verschillende schoonmaakorganisaties, anders dan die van de opdrachtnemer contracteren.

Artikel 15 Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Cantorclin is sprake, indien Cantorclin na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, zoals, maar niet uitputtend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische aanslagen, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën storingen in aanlevering van energie, allen zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij derden van wie de opdrachtnemer de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opdrachtgever zelf, en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Cantorclin (zijn) ontstaan.
 2. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Cantorclin gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Cantorclin tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Cantorclin bevoegd te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16 Compensatie/verrekening

Verrekening van bestaande en/of toekomstige vorderingen van de opdrachtgever op Cantorclin door de opdrachtgever met vorderingen van Cantorclin op de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 17 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Cantorclin is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden zelfstandig te wijzigen. Cantorclin is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen middels het per aangetekend schrijven toezenden van de gewijzigde algemene voorwaarden alsmede de integrale tekst van de algemene voorwaarden na wijziging.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van het aangetekend schrijven heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan mag Cantorclin ervan uitgaan dat de opdrachtgever akkoord gaat met de integrale tekst van de algemene voorwaarden na wijziging.

Artikel 18 Toepasselijk recht / geschillen

 1. Op de tussen Cantorclin en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verbandhouden met de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Cantorclin, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Assen.